ورود و عضویت
مدرسین
منیرسادات حسینی رضاییان

عربی پایه دوازدهم ریاضی و تجربی , عربی پایه دهم , عربی یازدهم ریاضی و تجربی

مریم حسنی

عربی پایه دوازدهم ریاضی و تجربی , عربی پایه دهم , عربی یازدهم ریاضی و تجربی

احمد شریفی

عربی پایه دوازدهم , عربی۱ , عربی پایه دهم