ورود و عضویت
مدرسین
مریم آرامون

شیمی پایه دوازدهم , شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم

خانم دکتر توران اردلان

شیمی پایه دوازدهم , شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم

حمید ابراهیمی

شیمی پایه دوازدهم , شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم

فخری یوسفی

شیمی پایه دوازدهم , شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم

مریم حیدری

شیمی پایه دوازدهم , شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم

عباس شرکت

شیمی پایه دوازدهم , شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم

استاد بیدخوری

شیمی پایه دوازدهم , شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم

دیبا اصلانی

شیمی پایه دوازدهم , شیمی کنکور

علیرضا جمالی

شیمی پایه دوازدهم , شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم

مرتضی محمدی

شیمی پایه دوازدهم , شیمی , شیمی کنکور

کاظم شکفته

شیمی 3 رشته تجربی , شیمی 3 رشته ریاضی , شیمی کنکور

فرزین حجازی

شیمی 3 رشته تجربی , شیمی 2 رشته ریاضی , شیمی کنکور

محمد قهرمانی نژاد

شیمی 3 رشته تجربی , شیمی 1 رشته تجربی , شیمی 2 رشته تجربی