ورود و عضویت
مدرسین
مجتبی خیرآبادی

فیزیک پایه دوازدهم , فیزیک پایه دهم , فیزیک پایه یازدهم

محمد حسن ساعدی

فیزیک پایه دوازدهم , فیزیک پایه دهم , فیزیک پایه یازدهم

رضا عابدی

فیزیک پایه دوازدهم , فیزیک پایه دهم , فیزیک پایه یازدهم

رضا فضائلی

فیزیک پایه دوازدهم , ریاضی تجربی پایه یازدهم , فیزیک پایه یازدهم

رضا قاضی

فیزیک پایه دوازدهم تجربی , فیزیک کنکور