ورود و عضویت
مدرسین
مجتبی خیرآبادی

فیزیک پایه یازدهم , فیزیک پایه دهم , فیزیک پایه دوازدهم

سهیلا صمدی

فیزیک پایه یازدهم , زیست شناسی پایه دهم , زیست شناسی پایه دوازدهم

محمد حسن ساعدی

فیزیک پایه یازدهم , فیزیک پایه دهم , فیزیک پایه دوازدهم

رضا عابدی

فیزیک پایه یازدهم , فیزیک پایه دهم , فیزیک پایه دوازدهم

رضا فضائلی

فیزیک پایه یازدهم , ریاضی تجربی پایه یازدهم , ریاضی تجربی پایه دوازدهم