ورود و عضویت
مدرسین
منیرسادات حسینی رضاییان

عربی پایه دهم , عربی یازدهم ریاضی و تجربی , عربی پایه یازدهم انسانی

مریم حسنی

عربی پایه دهم , عربی یازدهم ریاضی و تجربی , عربی پایه دوازدهم ریاضی و تجربی

احمد شریفی

عربی پایه دهم , عربی۱ , عربی1

حمیدرضا فخر

عربی پایه دهم , عربی۱ , عربی1