ورود و عضویت
مدرسین
مریم آرامون

شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم , شیمی پایه دوازدهم

خانم دکتر توران اردلان

شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم , شیمی پایه دوازدهم

حمید ابراهیمی

شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم , شیمی پایه دوازدهم

فخری یوسفی

شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم , شیمی پایه دوازدهم

مریم حیدری

شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم , شیمی پایه دوازدهم

عباس شرکت

شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم , شیمی پایه دوازدهم

استاد بیدخوری

شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم , شیمی پایه دوازدهم

علیرضا جمالی

شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم , شیمی

محمد قهرمانی نژاد

شیمی 1 رشته تجربی , شیمی 2 رشته تجربی , شیمی 3 رشته تجربی