ورود و عضویت
مدرسین
دکتر احمدرضا وطن پور

ادبیات کنکور , ادبیات پایه دهم , ادبیات پایه یازدهم ریاضی و تجربی

محمد روحانی نسب

ادبیات کنکور , ادبیات پایه دهم , ادبیات پایه یازدهم ریاضی و تجربی

امیرحسین عبدالله زاده

ادبیات و زبان فارسی کنکور , ادبیات , ادبیات پایه دهم

مسعود سالاری

ادبیات و زبان فارسی کنکور , ادبیات پایه دوازدهم , ادبیات

طیبه منصور علوی

ادبیات و زبان فارسی کنکور , ادبیات , ادبیات پایه دهم

مهدی سمندر

ادبیات و زبان فارسی کنکور , ادبیات پایه دوازدهم , ادبیات پایه دوازدهم انسانی

امیر الهامی

ادبیات و زبان فارسی کنکور , ادبیات 3 رشته تجربی , ادبیات 3 رشته ریاضی