ورود و عضویت
مدرسین
مجتبی خیرآبادی

فیزیک کنکور , فیزیک پایه دهم , فیزیک پایه یازدهم

محمد حسن ساعدی

فیزیک کنکور , فیزیک پایه دهم , فیزیک پایه یازدهم

رضا فضائلی

فیزیک کنکور , ریاضی تجربی پایه یازدهم , فیزیک پایه یازدهم

عباس دانش پژوه

فیزیک کنکور , فیزیک پایه دهم , فیزیک یازدهم

رضا رضوی

فیزیک کنکور , فیزیک پایه دهم , فیزیک یازدهم

رضا قاضی

فیزیک کنکور , فیزیک پایه دوازدهم تجربی

نیلوفر رفعت متولی

فیزیک کنکور , فیزیک 1 , فیزیک یازدهم